بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع

روانشناسی و علوم تربیتی بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع 1962 پایان نامه ارشد|دانلود پایان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حر|دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد|دانلود رایگان پایان نامه ارشد|دانلود رایگان پایان نامه ارشد علوم تربیتی|دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی|دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد|روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايعمقدمه:تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، 1381، صفحة 186)آموزش به حكم انجام تكليف، عادت، امكانات موجود و يا روحيه توسعه طلبي تحقق مي يابد و بر همين اساس نيز به سؤالات اصلي نظام آموزش فني و حرفه اي پاسخ داده مي شود. اما آموزش فني و حرفه اي داراي دو وجه توأمان آموزشي و شغلي است كه ميان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزيت قابليت استفاده از اطلاعات بازخوردي و مكانيسم خوداصلاحي مي تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فني و حرفه اي نظامند زمينه مشاركت در تصميم گيري و انجام هزينه فراهم است.رشته هاي آموزشي، مواد آموزشي، تعداد آموزش گيرنده، محل اشتغال و … از نتيجه تعامل و عوامل طرف هاي آموزشي (دستگاهاي مجري آموزش) و طرف هاي شغلي (دستگاههاي بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اوليا، كارفرمايان و …) تعيين مي شود.لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدريج در طول زمان رفع مي شود و ناهماهنگي دانش و توانمنديهاي آموزش ديدگان فني و حرفه اي از لحاظ كمي و كيفي و از نظر مكاني يا زماني با خواسته متقاضيان كم تر رخ خواهد داد. به اين دلايل تعاملي ديدن آموزش فني و حرفه اي و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بيشتر آن، اساسي ترين قدم براي اصلاح اين آموزش ها خواهد بود. فهرست مطالب:فصل اول: كليات تحقيق    مقدمه    بيان مسئله    اهميت و ضرورت پژوهش    اهداف تحقيق    سؤالات تحقيق    تعاريف عملياتي واژه ها    فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق    مقدمه    مفهوم رشد و توسعة اقتصادي    عوامل توسعه اقتصادي    نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي    آموزش    تعريف آموزش و پرورش    مفهوم برنامه ريزي آموزشي    جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي    نيازسنجي آموزشي    مفهوم نياز    منابع نيازهاي آموزشي    انواع نيازسنجي    كار    عرضة نيروي كار    بازار كار    نياز بازار كار    مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار    ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار    تعاريف آموزش فني و حرفه اي     رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي    نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار    آموزش فني و حرفه اي در ايرانسير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايرانتحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…مشكلات و تنگناهانقاط ضعف مشكلات تنگناهاچالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي راهكارهاي اجرايي     تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟    مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات    ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات    دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات    تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند    روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطاتچه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است    پيشينة پژوهش    فصل سوم: روش اجراي تحقيق    مقدمه    جامعة آماري    نمونة آماري    روش تحقيق     ابزار جمع آوري اطلاعات    اعتبار و پايائي پرسشنامه    روش تجزيه و تحليل داده ها    فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده    آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق    آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق    آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق    آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق    آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق    آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق    آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق    فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري    نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق    نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق    نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق    نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق    نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق    محدوديتها و تنگناهاي پژوهش    پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي    منابع و مأخذ    – پيوستها     فهرست جداولعنوان    صفحهجدول 1-2: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي 74-1367    جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول    جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول    جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول    جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم    جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم    جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم    جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم    جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم    جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم    جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم    جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم    جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم    جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم    جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم    جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم    جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم    جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم    جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم    جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم    2023-08-13 16:45:36 روانشناسی و علوم تربیتی
منتشر شده در
 • طرح توجیهی گاوداری شيری
 • دام و طیور طرح توجیهی گاوداری شيری 31258 آموزش پرورش گاو شی|امکان سنجی گاوداری شيری|دام و طیور|دانلود طرح توجیهی|دانلود طرح توجیهی گاو شيری|طرح توجیهی احداث گاوداری|طرح توجیهی پرورش گاو شيری|طرح کارآفرینی پرورش گاو|طرح کسب و کار پرورش گاو|طرح کسب و…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان)
 • جغرافیا نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان) 23640 جغرافیا|لایه مدل رقومی ارتفاعی|لایه مدل رقومی ارتفاعی برخوار و میمه|نقشه DEM|نقشه DEM شهرستان برخوار و میمه|نقشه رستری DEM|نقشه رستری DEM برخوار و میمه|نقشه مدل رقومی…

 • پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
 • مدیریت پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت 966 پاورپوینت مديريت كيفيت|پاورپوینت مدیریت|پاورپوینت مدیریت کیفیت|دانلود پاورپوینت مديريت كيفيت|دانلود پاورپوینت مدیریت|سيستم مديريت كيفيت سازمان|سیستم مدیریت کیفیت|مدیریت دانلود پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیتقسمتی از متن:سيستم مديريت كيفيت سازمان…

 • پاورپوینت روش های اجرا و مزایای استفاده از ساختار کناف
 • معماری و شهرسازی تعداد صفحات : 25 صفحه فرمت فایل اصلی : pptx حجم : 1/8 مگابایت 35000, معماری و شهرسازی
 • گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • مکانیک گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا 25464 Catia|solidworks|پروژه CATIA|پروژه NX|پروژه PRO|پروژه SOLIDWORKS|دانلود پروژه سالیدورک|دانلود پروژه کتیا|دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی|سالیدورک گیربکس|طراحی سه بعدی گیربکس|طراحی گیربکس|گیربکس در کتیا|مکانیک دانلود گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیاتوضیحات:گیربکس طراحی شده در…

 • گزارش كارآموزی شیمی كاربردی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب در نیروگاه سیكل تركیبی دماوند
 • مهندسی شیمی تعداد صفحات : 64 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 824 بایت 45000, مهندسی شیمی

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *