بررسی جامعه شناسی کودکان استثنایی

روانشناسی و علوم تربیتی بررسی جامعه شناسی کودکان استثنایی 20458 بررسی کودکان استثنایی|پایان نامه جامعه شناسی کودکان استثنایی|جامعه شناسی کودکان استثنایی|جامعه شناسی کودکان عقب مانده جس|جامعه شناسی کودکان عقب مانده ذهنی|جامعه و کودکان استثنایی|روانشناسی اجتماعی کودکان استثنایی|روانشناسی و علوم تربیتی|مشکلات اجتماعی کودکان استثنایی

دانلود

بررسی جامعه شناسی کودکان استثناییبخشی از مقدمه:مطالعه در مورد كودكان استثنايي مطالعه تفاوتهاست. اين كودكان ممكن است از نظر گوياي شنيدن تكلم، ديدن، تفكر و سازگاري با محيط در مقايسه با كودكان معمولي درچار مشكل يا مشكلاتي هستند كه آنها را از كودكان ديگر كه داراي چنين مشكلاتي نيستند جدا مي كند. همچنين مطالعه در مورد كودكان استثنايي مطالعه شباهت ها ست. كودكان عادي به نوعي با يكديگر تفاوت دارند. ولي اكثر كودكان استثنايي در زمينه مختلف به جهاتي شبيه همديگر هستند. فرهاد عامر در مقدمه كتاب كوكان استثنايي، تأليف وانيل پي مالامان مي گويد: داشتن تصوير گويايي از تعداد حال و روز به امكانات، شرايط زيست  زندگي كودكان استثنايي در ايران قويترين دليل بر حقانيت تلاش براي دسترسي به منابع غني لازم براي مراجعه با نيازهاي اين گروه از جمعيت است دانش آموزان استثنايي را مي توان به شرح زير تعريف كرد:دانش آموزاني كه از نظر جسمي، خصوصيات رفتاري و ذهني با اكثر دانش آموزان همكلاسي خود تفاوت فاحشي دارد و آموزش ويژه براي او مناسب تر از آموزش معمولي مي باشد. در اينجا منظور از مناسب تر بودن آموزش ويژه نسبت به‌آموزش عادي اين است كه از طريق آزمايش و بررسي مشخص مي شود كه اين آموزش از لحاظ تطبيق و سازش همه جانبه دانش‌آموز با محيط و همچنين پيشرفت تحصيلي او برتر است. در گذشته اين كودكان در جوامع مختلف ملاحظه مي شود كه چگونگي برخورد و نگرش انسانها نسبت به مساله «كودكان استثنايي» به ويژه كودكاني كه دچار اشكالات مشخص شده ذهني و جسمي هستند بستگي به شرايط و آگاهي هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، مذهبي، اخلاقي مردم آن جامعه دارد. …..فهرست مطالب:فصل اول1ـ1 ) مقدمه 1ـ2 ) اهداف تحقيق 1ـ3 ) بيان مسئله  1ـ4 ) ضرورت و اهميت تحقيق  1ـ5 ) طرح مساله  1ـ6 ) متغييرهاي تحقيق  1ـ7 ) محدوديتهاي تحقيق  فصل دوم  2ـ1 ) تاريخچه مختصر مساله  2ـ2 ) مباني نظري و تجربي  1ـ2ـ2 ) ارگاردال  2ـ2ـ2 ) گروس من  3ـ2ـ2 ) جن مرسر  4ـ2ـ2 ) سيدني بيجو  5ـ2ـ2 ) دان  6ـ2ـ2 ) كرك  7ـ2ـ2 ) سيدني دبليوبي چي  8ـ2ـ2 ) تردكله  9ـ2ـ2 ) توبين  10ـ2ـ2 ) آتيكن و بولتجنز  11ـ2ـ2 ) اسميت  12ـ2ـ2 ) لرنر  فصل سوم  3ـ1 ) تعريف عملياتي  1ـ3ـ1 ) تعريف كودكان استثنايي  2ـ3ـ1 ) تعريف عقب ماندگي ذهني  3ـ3ـ1 ) تعريف آسيب بينايي  4ـ3ـ1 )تعريف نابينايي  5ـ3ـ1 ) تعريف نيمه بينايي  6ـ3ـ1 ) تعريف ناشنوا  7ـ3ـ1 ) تعريف اختلالات گويايي  8ـ3ـ1 ) تعريف معلوليت جسمي ـ حركتي  9ـ3ـ1 ) تعريف اختلالات خاص يادگيري  10ـ3ـ1 ) تعريف نارسا خواني  11ـ3ـ1 ) جامعه پذيري  3ـ2 ) نقش آموزش خانواده و موسيقي بر بچه هاي استثنايي  3ـ3 ) تعريف آموزش و پرورش استثنايي  3ـ 4 ) ضرورت آموزش و پرورش استثنايي  3ـ5 ) عوامل موثر در جامعه پذيري كودكان  3ـ6 ) هدفهاي آموزش و پرورش استثنايي  3ـ7 ) روشها ، امكانات و تسهيلات در جاممعه پذيري يا آموزش  3ـ 8 ) علل عقب ماندگي ذهني  3ـ 9 ) عوامل موثر در عقب ما ندگي قبل از تولد  3ـ 10 ) عوامل مربوط به هنگام تولد  3ـ 11 ) عوامل عقب ما ندگي ذهني بعد از تولد  3ـ12 ) طبقه بندي عقب ما ندگان ذهني  3ـ 13 ) كودكان و دانش آموزان نابينا و نيمه بينا   3ـ14 ) علل نقيصه بينايي  3ـ 15 ) عواملي كه در چگونگي توانايي و سازگاري نابينايان موثر است  3ـ 16 ) روش و چگونگي جامعه پذيري كودكان و دانش اموزان نابينا و نيمه بينا  3ـ 17 ) كودكان و دانش آموزان ناشنوا و نيمه شنوا  3ـ18 ) علل و انواع ناشنوايي  3ـ 19 ) روش و چگونگي جامعه پذيري آموزش و پرورش دانشآموزان نابينا  3ـ 20 ) علل اختلالات گويايي  3ـ21 ) بررسي وضعيت خاص معلولين جسمي ـ حركتي و براي هر نوع برنامه ريزي در زمينه بازپروري  آموزش و پرورش افراد معلول 3ـ22 ) روش چگونگي آموزش و جامعه پذيري معلولان جسمي ـ حركتي  3ـ 24 ) عواملي موثر در نارسا خوان دانش آموزان  3ـ25 ) روش چگونگي جامعه پذيري كودكان مبتلا به اختلالات يادگيري  3ـ 26 ) روش تحقيق  3ـ 27 ) جامعه آماري  فصل چهارم 4ـ 1 ) طبقه بندي بينايي از نظر سازمانهاي بهداشت  4ـ 2 )آمار مراكز آموزش استثنايي نيلوفر بالا احمد چاله چي 85 ـ 76  4ـ 3 ) آمار مراكز آموزش استثنايي خاطره رامش شهرستان بابل 85 ـ 84 ( معاونت ابتدايي )   4ـ4 ) آمار مراكز آمووزش استثنايي خاطره شهرستان بابل 85 ـ 84 ( معاونت راهنمايي ) 4ـ 5 ) آمار بچه هاي استثنايي شهرستان بابل 4ـ 6 ) آمار بچه هاي استثنايي شهرستان بابل  4ـ 7 ) آمار بچه هاي استثنايي شهرستان بابل  4ـ 8 ) توزيع فراواني كودكان استثنايي  فصل پنجم5ـ 1 ) بحث و نتيجه گيري  5ـ 2 ) روش پيشگيري از عقب ماندگي ذهني  5ـ 3 ) دانش آموزان با اختلالات شنوايي در كلاس عادي و وظيفه معلمان  5ـ 4 ) پيشنهادات و راهنمودها و توصيه هايي براي جلوگيري از بدنيا آمدن بچه هاي استثنايي  5ـ 5 ) توصيه هايي براي معلمان دانش آموزان با نيازهاي ويژه  5ـ 6 ) پيشنهادات در رابطه با جامعه پذيري كودكان استثنايي   منابع و مأخذ  2023-08-13 23:15:33 روانشناسی و علوم تربیتی
منتشر شده در
 • تحقیق در مورد شرکت سهامي بيمه آسيا
 • بیمه تحقیق در مورد شرکت سهامي بيمه آسيا 6252 بيمه آسيا|بیمه|تحقیق درمورد بيمه آسيا|تحقیق درمورد بیمه|تحقیق درمورد مدیریت|شرکت سهامي بيمه آسيا|مدیریت بیمه|مقاله درمورد بيمه آسيا|مقاله درمورد بیمه|مقاله درمورد مدیریت دانلود تحقیق در مورد شرکت سهامي بيمه آسيامقدمه:شرکت سهامي بيمه آسيا…

 • فایل سه بعدی پیچ سر پینی M16 طول 60
 • مکانیک فایل سه بعدی پیچ سر پینی M16 طول 60 4234 دانلود سه بعدی پیچ سر پینی M6|دانلود فایل سه بعدی پیچ سر پینی M6|فایل پیچ سر پینی M6|فایل سه بعدی پیچ سر پینی M6|مکانیک دانلود فایل سه بعدی پیچ…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت
 • مدیریت دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت 10766 دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت|مدیریت دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیتاین پاورپوینت در 54 اسلاید به صورت کامل مقوله  مدیریت کیفیت را توضیح داده است.برخی از عناوین اسلاید ها:مفاهیم کیفیتتعریف کیفیت مراقبت بهداشتیتضمین کیفیت فرآیند ده گامهJEAHOبرای…

 • سرویس منوال و شماتیک DELL N4030 09259-1-Arsenal DJ1 DIS
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و شماتیک DELL N4030 09259-1-Arsenal DJ1 DIS 41530 boardview|boardview ASUS|schematic|solution|آموزش تع|آموزش شماتیک لپ تاپ|بردویو لپ تاپ|بردویو مادربرد|بلوک دیاگرام لپ تاپ|تعمیر لپ تاپ Dell|تعمیرات و سرویس منوال|دانلود بردویو لپ تاپ|سرویس منوال لپ تاپ Dell|شماتیک لپ…

 • ترجمه مقاله مدیریت دانش و اصول اخلاقی از دیدگاه بازرگانی
 • مدیریت تعداد صفحات : 11 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 441 بایت 25000, مدیریت
 • پاورپوینت سنجش از دور در بلایای طبیعی
 • جغرافیا پاورپوینت سنجش از دور در بلایای طبیعی 10186 پاورپوینت سنجش از دور|پاورپوینت سنجش از دور در بلایای طبیعی|پاورپوینت كاربرد سن|تجربه کشورهای مختلف در پايش  سيل با استفاده از تکنيک های دورسنجی (RS  )وسيستم های اطلاعات جغرافيايی (GIS|جغرافیا|سنجش از دور…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *