پایان نامه بررسی استرس شغلی

روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه بررسی استرس شغلی 1932 بررسی استرس شغلی|پایان نامه استرس شغلی|دانلود رایگان پایان نامه|دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی|دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی|دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی|روانشناسی و علوم تربیتی|کارشناسی ارشد روانشناسی|کارشناسی ارشد علوم تربیتی

دانلود

پایان نامه بررسی استرس شغلیچکیده :امروزه استرس یکی از واژه های بسیار معمول و آشنایی است که همه ما با آن به نحوی درگیریم و در مقابل حوادث شغلی نیز تاثیر بدی بر روی سازمان و شرکت ها و نیروی انسانی آنها دارند . این تحقیق با هدف بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما صورت گرفته است . با توجه به فرضیات و سوالات مورد نظر در این تحقیق از روش تحقیق علی – مقایسه ای سود جسته است . جامعه آمار ی ۳۰۶۰ نفر می باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه ۳۴۵ نفری انتخاب شد .در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهشی کار جمع آوری اطلاعات صورت گرفت که برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد . این پرسشنامه شامل ۳۵ سوال می باشد و براساس مقیاس لیکرت و درجات آن شامل کاملا موافقم ، موافقم ، نظری ندارم ، مخالفم و کاملاٌ مخالفم می باشند . پرسشنامه در مرحله اول برای تعین میزان اعتبار آن به صورت آزمایشی روی ۴۰ نفر اجرا شد که آلفای بدست آمده برابر با است . سپس در مرحله دوم پرسشنامه به صورت نهایی اجرا شد و اطلاعات بدست آمده ابتدا موردتحلیل توصیفی و استنباطی و سپس فرضیات بررسی شدند. عنوان صفحه فصل اول : کلیاتمقدمه یب ان مسأله اهم تی و ضرورت مسألهاهداف تحققی فرضیات تحق قی تعر فی واژه ها و اصطلاحات اساسی تحق قی محدود تی های پژوهشفصل دوم : ادبیات پژوهشمقدمه تاریخچه بررسی علمی استرستعاریف استرس  شکلهای متنوع استرسنظریه های استرس نگرش کارفرمایان نسبت به استرس نگرش اتحادیه ها نسبت به استرس نگرش NIOSH نسبت به استرس عوامل موثر بر استرس نشانه ها و علایم استرساسترس و بیماریهااسترس و مساله غیبت از کاراسترس و خشونت و زورگویی در محل کاراسترس و عدم امنیت شغلیاسترس و ادعای جبران خسارت و اقامه دعویاسترس و هزینه های آن www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاکII عنوان صفحهاسترس و رابطه آن با حقوق ، مقاومت در برابر تغیر ، اشتباهات در قضاوت و تصمیم گیری ، رضایت ،شکایت و جابجایی  استرس و عملکرد  استرس و نقش آزار و اذیت جنسیتی ، نظارت الکترونیکی ، فرهنگ و کار بیش از حد در ایجاد آن 1 – استرسورهای نقش  1-1 تعارض نقش تعارض نقش ، استرس و حوادث  1-2 ابهام نقش  جنبه های چند بعدی ابهام نقش  ابهام نقش ، استرس و حوادث  1-3 گرانباری نقش  گرانباری نقش ، استرس و حوادث  1-4 کمباری نقش 2 – حقوق و دستمزد 3 – ویژگیهای شغل  3-1 آهنگ کار  3-2 تکرار کار 4 – آموزش 5 – استرس و جنسیت حوادث  نظریه های حوادث  علت حوادث هزینه های حوادث محل کار  قوانین و دفاع از جوانان استرس و حوادث  مطالعات و تحقیقات صورت گرفته شده در داخل کشور مطالعات و تحقیقات خارجی  خلاصه و نتیجه گیری  www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاکIII عنوان صفحهفصل سوم : روش تحقیقمقدمه جامعه آماری  روش نمونه گیری حجم نمونه روش و ابزار گردآوری اطلاعات  اعتبار و روایی پرسشنامه  توزیع و گرآوری پرسشنامه  نوع و روش تحقیق  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  خلاصه  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده هامقدمه  بخش اول : توصیف داده های پژوهشی جنسیت کارکنان سن کارکنان  شغل کارکنان سنوات خدمت کارکنان  میزان تحصیلات کارکنان  حقوق و دستمزد  دوره آموزشی پیشگیری از حوادث دوره های کاهش استرس یا مدیریت استرس توصیف نحوه ارزیابی کارکنان شرکت هواپیمایی هما از متغیرهای استرس شغلی براساس فرضیاتپژوهشی بخش دوم : بررسی آماری فرضیات پژوهشی www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاکIV عنوان صفحهفرضیه اول  فرضیه دوم فرضیه سوم فرضیه چهارمفرضیه پنجم فرضیه ششم بخش سوم : سایر یافته ها رابطه استرس شغلی با سن کارکنانرابطه استرس شغلی با سنوات خدمت کارکنان تفاوت استرس شغلی براساس میزان تحصیلات کارکنان تفاوت استرس شغلی براساس رسته شغلی کارکنانفصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه یافته های پژوهشی مربوط به فرضیات فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم فرضیه چهارم فرضیه پنجم فرضیه ششم نتایج مربوط به سایر یافته های پژوهشی پیشنهادات اجرایی پیشنهادات پژوهشی محدودیت های پژوهشwww.collegeprozheh.ir هژورپ جلاکVفهرست جداولجـدول شـماره 3-1 : جـدول حجـم نمونـه جدول شماره 3-2 : تناظ سر شماره والات پرسشنامه با متغیرهای استرس شغلی جــدول شــماره 3-3 : تعــداد پرسشــنامه توزیــع شــده و جمــع آوری شــده در هــر بخــشجدول شماره 4-1 : شاخص های آماری مربوط به جنسیت کارکنان جدول شماره 4-2 : شاخص های آماری مربوط به سن کارکنان جدول شماره 4-3 : توزیع و درصد فراوانی کارکنان شرکت هواپیمایی هما براساس رسته شغلیآنها جدول شماره 4-4 : شاخص های آماری مربوط به سنوات خدمت کارکنان جدول شماره 5 – 4 : درصد و توزیع فراوانی کارکنان به تفکیک میزان تحصیلاتجدول شماره 4-6 : درصد و توزیع فراوانی حقوق کارکنانجدول شماره 4-7 : درصد و توزیع فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دورهپیشگیری از حوادث جدول شماره 4-8 : درصد و توزیع فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره هایکاهش استرس یا مدیریت استرس جدول شماره 4-9 : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسهجدول شماره :4-10 نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میزان استرس بینواحدهای کم حادثه و پرحادثه جدول شماره 4-11 : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه موردمقایسهجدول شماره 4-12 : نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین ویژگی نقش بینواحدهای کم حادثه و پرحادثه www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاکVIجدول شماره 4-13 : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه جدول شماره 4-14 : نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین ویژگی شغلبین واحدهای کم حادثه و پرحادثه .جدول شماره 4-15 : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه جدول شماره 4-16 : نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین استرس شغلیبین زنان و مردان جدول شماره 17 – 4 : آماره های توصیفی مربوط به دو جدول شماره 4-18 : نتایح تحلیل واریانس دو عاملی برای دو متغیر استرس و درآمدجدول شماره :4-19 آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه جدول شماره 20 – 4 : نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین نمره استرسشغلی بین کارگران و کارکنانی که دوره های آموزشی مرتبط با شغل گذرانده یا نگذرانده اند جدول شماره 4-21 : ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سن و استرس شغلی155جدول شماره 4-22 : ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سنوات خدمت و استرسشغجدول شماره 4-23 : نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت استرس شغلی براساستحصیلات جدول شماره 24 – 4 : نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت استرس شغلی براساس رستهشغلی کارکنان  جدول شماره 25 – 4 : مقایسه میانگین نمرات استرس شغلی در رسته های شغلی 8 گانه جدول شماره 1 – 5 : جدول رد یا تایید فرضیه های تحقیق www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاکVIIwww.collegeprozheh.ir هژورپ جلاکVIIفهرست نمودارهانمودار شماره 4-1 : توزیع فراوانی برحسب جنسیت کارکناننمودار شماره 4-2 : توزیع فراوانی برحسب سن کارکناننمودار شماره 4-3 : درصد توزیع و فراوانی کارکنان شرکت هواپیمایی هما به تفکیک رسته شغلیآنهانمودار شماره 4-4 : توزیع فراوانی بر خسب سنوات خدمت کارکناننمودار شماره 4-5 : درصد و توزیع فراوانی کارکنان به تقکیک میزان تحصیلاتنمودار شماره 4-6 : درصد توزیع و فراوانی حقوق کارکناننمودار شماره 4-7 : درصد توزیع وفراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره هایپیشگیری از حوادثنمودار شماره 4-8 : درصد توزیع و فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره هایکاهش استرس یا مدیریت استرسنمودار شماره 4-9 : توزیع فراوانی نمرات ابهام نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه وپرحادثهنمودار شماره 4-10 : توزیع فراوانی نمرات تعارض نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه وپرحادثهنمودار شماره11 – 4 : توزیع فراوانی نمرات گرانباری نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه وپرحادثهنمودار شماره4-12 : توزیع فراوانی نمرات کمباری نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه وپرحادثهنمودار شماره 13 – 4 : توزیع فراوانی نمرات آهنگ کار کارکنان در واحدهای کم حادثه وپرحادثه نمودار شماره 14 – 4 : توزیع فراوانی نمرات تکرار کار کارکنان در واحدهای کم حادثه وپرحادثه نمودار شماره 15 – 4 : توزیع فراوانی نمرات تنش شغلی کارکنان در واحدهای کم حادثه وپرحادثه 2023-08-13 16:44:59 روانشناسی و علوم تربیتی
منتشر شده در
 • آموزش برنامه نویسی اندروید (Beginning Android 2)
 • Android آموزش برنامه نویسی اندروید (Beginning Android 2) 20920 Android|Beginning Android 2|Mark L Murphy|آموزش Android studio|آموزش eclipse|آموزش اندروید از ابتدا|آموزش کامل اندروید|دانلود کتاب Beginning Android 2|کتاب اندروید|کتاب کامل آموزش برنامه نویسی اندروید دانلود آموزش برنامه نویسی اندروید (Beginning Android 2)فهرست…

 • پرسشنامه آزمون افسردگی زونگ
 • روانشناسی و علوم تربیتی تعداد صفحات : 5 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 10 بایت 25000, روانشناسی و علوم تربیتی
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان هویزه واقع در استان خوزستان
 • جغرافیا شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان هویزه واقع در استان خوزستان 42742 جغرافیا|شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان هویزه|لایه جی آی اسی راه های ارتباطی شهرستان هرسین|لایه فایل وکتوری راه های ارتباطی شهرستان یزد دانلود شیپ فایل راه های…

 • پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر)
 • روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر) 20526 ارزیابی کیفیت زندگی|پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی|پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی|پرسشنامه کیفیت زندگی|پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی|پرسشنامه وبر|دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی|روانشناسی و علوم تربیتی|مقیاس سنجش کیفیت زندگی|مقیاس کیفیت زندگی|مقیاس کیفیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری (فصل دوم)
 • پیشینه متغیر های روانشناسی تعداد صفحات : 30 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 46 بایت 75000, پیشینه متغیر های روانشناسی
 • شماتیک و سرویس منوال Asus FE170CG Fonepad 7
 • تعمیرات و سرویس منوال شماتیک و سرویس منوال Asus FE170CG Fonepad 7 44336 ASUS|FE170CG|Fonepad 7|schematic|solution|Z5 Premium|آموزش تعمیرات موبایل|آموزش شماتیک موبایل|بلوک دیاگرام موبایل|تعمیر موبایل|تعمیرات و سرویس منوال|موبایل schematic|موبایل solution دانلود شماتیک و سرویس منوال Asus FE170CG Fonepad 7شماتیک و سرویس منوال  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *