پایان نامه تاثیرات تکلیف شب بر دانش آموزان

روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه تاثیرات تکلیف شب بر دانش آموزان 1958 پایان نامه|پایان نامه تاثیرات تکلیف شب بر دانش آموزان|پایان نامه درمورد تکلیف شب بر دانش آموزان|دانلود پایان نامه|دانلود پایان نامه درمورد تاثیرات تکلیف شب بر دانش آموزان|دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی|دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی|روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود

پایان نامه تاثیرات تکلیف شب بر دانش آموزانمقدمه: تكليف همواره به عنوان يكي از عوامل مهم در تحقق يادگيري مطزر بزوده و در هزردوره متناسب با برداشتي كه از يادگيري وجود داشتهن شكل و نوع تكليف نيزا متفزاوتبوده است. شايد در گذشته اگر دانش آموزي صرفاً موفق به محفوظاتي در ذهن خزويشمي شدن تصور مي رفت كه يادگيري در او تحقق يافته است. اما امروزهن با تعريفي كه ازيادگيري مي شود توقع اهدافي فراتر از آن وجود دارد. يكي از متغيرهاي رايج در مزورديادگيري به شر زير است: »يادگيري تغييري است كه در توانايي انسان ايجاد مي شزودو براي مدتي باقي مي ماند و نمي توان آن را به سادگي به فرآيندهاي رشد كسزب شزدهنسبت داد.«به همين دليل از تكاليف خانه به عنوان تمرين جهزت يزادگيري و توانزايي اسزتفاده مزي گردد و تكليف خانه به آن دسته از فعاليت هاي درسي اطالق مي شود كزه در يزادگيري هاي كالسي جهت انجام دادن در خارج از كالس درس و مدرسه بزراي دانزش آمزوزان تعيين مي شود. تاكنون صدها تحقيق در مورد تكليف خانه و نقش آن در موفقيت هاي تحصزيلي انجزام شده است. براي نمونه قدمت اين تحقيقات به نود سال پيش مي رسد و آنها در مجمزوع تكليف را جاء جدايي ناپذير يادگيري مي دانند. مطالعات نظرات معلمزينن محصزلين و– تكليف شب از ديدگاه متخصصين تعليم و تربيت، معارف 1والدين متخصصين در سالهاي اخير نشان مي دهد كه همگي معتقدند كزه تكليزف شزبدانش آموزان را در كسب نمرات بهتر ياري مينمايد. از جملزه متخصصزيني كزه انجزامتكاليف درسي را مفيد مي داند دكتر علي اكبر سيف مزي باشزد وي در مزورد اهميزت ونقش تكليف در تحقق يادگيري معتقد است:-1 »بخش عهده يادگيري بايد در كالس انجام گيرد و فعاليت هاي خارج از مدرسه بايدمكمل يادگيري و فعاليت هاي مدرسه باشد. در شرايطين توضيحاتي كزه در كزالسداده مي شود براي يادگيري بعضي از دانش آموزان كفايت مي كندن اما براي بعضزيديگر ممكن است چنين نباشد و لذا به تمرين ومرور بيشتري نياز داشزته باشزندن دراين صورت مي توان با تعيين تكاليفي مناسب با نياز هر دانش آموز او را در اين امزرياري كرد« )سيفن 1171(تكليف شب از وظايفي است كه از تاسيس مدارس همگزاني عمزدتاً بزه منظزور تكميزلآموزو مدرسه و گاه به عنوان وسيله اي در دستيابي به اهداف ديگر آمزوزو و پزروومانند عادت به كار مستقلن رشدن مسئوليتن عزادت بزه مطالعزه بزراي دانزش آمزوزان دركشورها معمول بوده است.امروزه با توجه به تحوالت جوامع با پيدايش نظريههاي تربيتي و وجود رسزانههايي كزهاوقات فراغت دانش اموزان را به خود اختصاص مي دهزدن ضزرورت تكليزف شزب دربسياري از كشورها مورد سوال قرار گرفته و راههزاي ديگزري بزراي پزر كزردن اوقزاتفراغت كودكان و نوجوانان در خانه تدبير مي گردد.در بعضي از جوامع از جمله در ايران- تكليف شب هنوز جايگاهي سنتي و ارزشي خودرا حفظ نموده است و از آن جا كه گروه هاي مختلفي درگير آن مي باشندن ايزن مسزئلههنوز به عنوان يك موضوع روز مطر بوده و طيف وسيعي از افكار و عقايد مختلزف وگاه متضادي را در بر مي گيرد. تكليف شب چنان با تار و پود نظام آمزوزو و پزروروكشورمان آميخته است كه تصور مدرسه بدون تكليف براي بسياري از ما ممكن نيسزت.تكليف به عنوان فعاليتي كه دانش آموزان و والدين آنها را درگير ساخته از ديدگاه هزايمختلف و حتي متضاد مورد بررسي قرار گرفته است.موافقان معتقدند اگر دقت الزم در تعيين نوع تكليف صورت پزذيرد و اگزر ايزن فراينزدمورد ارزشيابي دقيق واقع شود نه تنها مااحم يادگيري مدرسه اي نيسزت بكلزه تزداوميمناسب براي آن محسوب مي شود. مخالفان اين فعاليت بيشتر وضعيت اجرايي نامناسبآن را در چه مرحله تعيين تكليف و چه در مراحل اجرا و ارزشيابي دليلي بزراي بيهزودهبودن اين فعاليت دانسته اند. با وجود اين نقش تكليف شب به عنوان يك حلقه ارتبزاطيبين خانه و مدرسه انكار ناپذير است و تكليف شب مي تواند به عنوان وسيله اي جهزتارتباط بين والدين و شاگرد و معلم به كار گرفته شود.آنچه در اين ارتباط حائا اهميت است چگونگي تكرار مطالب و تمزرين آموخته هاسزت.روشن است تمرين يا تكرار درس هاي آموزشگاهي زماني مي تواند مفيد واقع گردد كهعوامل موثر در يادگيري و پيشرفت تحصيلي نيا مورد توجزه قزرار گيزرد. وقتزي دانزشآموزان در شرايط يكسان در مقايسه با دانش آموزاني كه عالقه آشكار ندارند آن موضوعرا به سهولت و با سرعت بيشتري مي آموزند. دانش آموزان ممكزن اسزت بزا يزك نزوعتكليف برخورد مثبت و با نوعي ديگر تكليف برخورد منفي داشته باشزند. چنزين دانزشآموزي احتماال در تكليفي كه نسبت به آن نگرو مثبت دارد پيشزرفت بيشزتري خواهزدداشت.منظور از مشق شب يا تكليفي كه دانش آموز بايد براي تكميل آموزو و پرورو مهارتها و توانمندي هاي خود انجام دهد چيست؟ آيا دانش آموزي كه مجبور است چهار باراز درس رونويسي كند به اهداف شناختين عاطفي و رفتاري آموزشي و پرورو در ارائهمشق شب يا تكاليف شبانه دست مي يابد؟ مشزق شزب تزا چزه انزدازه سزبب بالنزدگيآموزشي در رشد تحصيلي دانش آموزان مي شود؟ آيا معلزم بزا دادن تكزاليف اجبزارينسنگينن خسته كنندهن مالل آورن غير ضروري موجب افاايش انگياو تحصزيلي و رشزدخالقيت او مي شود؟ آيا تنها يك نوع سنتي و كليشه اي مشق شب در جريان آموزو و پزرورو مزا متزداول است؟ آيا معلمان و متخصصان تعليم و تربيت نمي خواهند با روشزي ديگزر از طريقزي تازه ترن مشكالت مشق شب را در نظام آموزشي برطرف كنند؟ جاي ترديد نيست كه مشق شب باعث پايدار شدن يزادگيري هزا و آموزشزهاي كودكزاندبستاني مي شود ولي نبايد فراموو كنيم كه كودك دبستاني در هنگام نوشتن مشق شب در حال گذراندن زندگي خود نيا هست. پس مشق شب بايد با زندگي او تناسب داشزته باشد.آنچه محقق را به انجام چنين تحقيقاتي وا مي دارد ارزيابي دقيق از عملكزرد آموزگزاران در بارهي تعيين تكاليف براي دانش آموزان و چگونگي نحوهي بررسزي ايزن تكزاليف و بررسي تاثير انواع تكليف در يادگيري دانش آموزان است. شكي نيست كه هنزوز عزدهي كثيري از معلمانن به شيوهي سنتي تكليف شب ميگويند و هراز گاهي اگر فرصت دست بدهد بر روي تكاليف يا آخر تكليف عالمت هايي از خط زدن و يا امضا نمودن ثبت مينمايند و اين روو تعيين تكليف براي تمامي دانش آموزان و نحوهي بررسي آن تزا چزه حد ميتواند بر مياان تثبيت يادگيري دانش آموزان موثر باشد. و بررسي اين نكته به نظر ضروري مي رسد كه چند درصد از معلمان ما از شيوه هاي نزوين در تهيزهي تكزاليف و بررسي آن سهم دارند و چگونه مي توان اين روو ها را بسط و گسترو دادفهرست مطالب:فصل اولمقدمه بيان مسئله ضرورت و اهميت پژوهش متغيرهاي پژوهش تعريف عملياتي متغيرها فرضيه هاي تحقيق فصل دوممقدمه قوانين يادگيري از نظر روانشناسان تاثير تكليف در يادگيري آيا تكليف شب يك ضرورت تربيتي است؟ مالك هاي تعيين تكليف شب تناسب نوع تكليف با نوع درس جايگاه تكليف تصحيح تكليف تشريح اهداف تكليف فوايد و مضرات تكليف اهداف تكليف انواع تكليف حجم تكليف رابطه تكليف با ميزاان هزوو و اسزتعداد دانزش آمزوزان و پيشزرفتتحصيلي آنهاتاريخچه تكليف شب در جهان تكليف شب به عنوان يك تجربه يادگيري اثرات تكليف شب نظريات مختلف درباره تكليف شب تاريخچه تكليف شب تحقيقات انجام شده در ايران فصل سومروو تحقيق نوع تحقيق جامعه آماري نمونه آماري روو نمونه گيري اباار تحقيق روو تجايه و تحليل اطالعاتفصل چهارمالف- آمار توصيفي مقدمه و بيان افراد نمونه آماري بر اسزاس مزدرك سزابقهن جنسزيت ومنطقه جغرافياييبيان فرضيه ها و سواالت مربوط به آن سواالت پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره يك سواالت پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره دو سواالت پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره سه سواالت پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره چهار سواالت پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره پنج سواالت پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره شش سواالت پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره هفت تجايه و تحليل و بيان روو مقايسه اي ارائه تكليف شب سنتي و فعالآمار استنباطيبحث و نتيجه گيري فصل پنجمخالصه پژوهش عنوان و اهداف پژوهش فرضيه هاي پژوهش نوع پژوهش پيشنهادات محدوديت ها و موانع پيوست هامنابع و مأخذ فهرست جداول نمونه فرم پرسشنامه 2023-08-13 16:45:32 روانشناسی و علوم تربیتی
منتشر شده در
 • پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و چرخه عمر شركتهاي تولیدی پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
 • حسابداری پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و چرخه عمر شركتهاي تولیدی پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران 10380 WORD|ارشد|پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و چرخه عمر شركتهاي تولیدی پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران|پروپوزال|تئوری سلسله مراتبی|چرخه عمر شرکت|حسابداری|دانلود پایان نامه|دانلود…

 • جوشکاری آلومینیم به روش TIG و عیوب آن
 • مواد و متالوژی جوشکاری آلومینیم به روش TIG و عیوب آن 37884 پروژه جوشکاری TIG|پروژه متالوژی|تحقیق جوشکاری|تحقیق رشته متالوژی|جوشکاری|جوشکاری TIG|جوشکاری آلومینیم TIG|جوشکاری آلومینیوم|دانلود پروژه|دانلود تحقیق|عیوب جوشکاری TIG|مواد و متالوژی دانلود جوشکاری آلومینیم به روش TIG و عیوب آنمقدمه:از آلومینیم و…

 • نمونه داد خواست الزام به تحویل مورد معامله
 • حقوق نمونه داد خواست الزام به تحویل مورد معامله 1294 حقوق|داد|دادخواست حقوقی|دادخواست های مدنی|دادخواست های مدنی و تجاری|دانلود دادخواست حقوقی|دانلود نمونه دادخواست|شورای حل اختلاف|موضوع معامله|نحوه نوشتن دادخواست|نمونه داد خواست|نمونه داد خواست الزام به تحویل مورد معامله|نمونه دادخواست دانلود نمونه داد…

 • لبنیات
 • صنایع غذایی لبنیات 10154 خامه|دوغ|شیر|صنایع غذایی|کشک|لبنیات|ماست دانلود لبنیات همه ما می دانیم که لبنیات دارای خواص فراوانی است و در رشد کودکان و نوجوانان نقش زیادی دارد، از سویی کلسیم موجود در لبنیات در استحکام استخوان ها و سلامت دندان ها موثر…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید کاغذ
 • طرح توجیهی و کارآفرینی تعداد صفحات : 30 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 578 بایت 35000, طرح توجیهی و کارآفرینی
 • پاورپوینت آشنایی با سیاره زهره
 • پاورپوینت تعداد صفحات : 30 صفحه فرمت فایل اصلی : pptx حجم : 3/14 مگابایت 35000, پاورپوینت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *