پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه

حسابداری پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه 1078 حسابداری|دانلود تحقیق و پژوهش حسابداری|دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس|دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس حسابداری|دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت|دانلود تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد حسابداری|دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت مالی

دانلود

پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه  فرمت فایل اصلی پژوهش    :  WORD  حجم فایل    :  1.14M  تعداد کل صفحات :  140 صفحه 1-فهرست مطالب : 8 صفحه 2-چکیده :4 صفحه 3-فصل 1: کلیات – 12 صفحه 4-فصل 2 – ادبیات تحقیق  ( مباني نظري تحقيق  ) : 57 صفحه 5-فصل 3 – روش تحقیق (متدولوژی تحقیق ): 16 صفحه 6-فصل 4- يافته هاي تحقيق ( تجزیه و تحلیل داده ها ) : 35 صفحه 7-فصل 5 ( نتیجه گیری و پیشنهادات ): 9 صفحه 8-فهرست منابع : 3 صفحه 9-پیوست ها – (پرسش نامه ها )  : 11 صفحه    امروزه صنعت برق نقش پشتيباني كننده در چرخه اقتصادي كشور را بعهده دارد در نتيجه برطرف نمودن معضلات صنعت برق از جمله انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه ها لازم و ضروري بنظر مي رسد در اين تحقيق دلايل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس مورد بررسي قرار گرفته است. موانعي كه در اجراي پروژه ها موثر بوده به سه دسته موانع قانوني , ساختاري , انساني تقسيم گرديده اند. هر كدام از موانع از متغيرهاي متعددي تشكيل شده اند بر همين اساس چهار فرضيه به شرح زير ارائه گرديده است. بين عملكرد و بودجه مصوب به روش موجود در پروژه هاي خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس تفاوت معني داري وجود دارد. شركت برق منطقه اي فارس در اجراي پروژه ها با موانع قانوني روبرو مي باشد. شركت برق منطقه اي فارس در اجراي پروژه ها با موانع ساختاري روبرو مي باشد. شركت برق منطقه اي فارس در اجراي پروژه ها با موانع انساني روبرو مي باشد.        جنبه هاي تئوريكي و ادبيات موضوعي تحقيق به پنج بخش به شرح زير تقسيم گرديده است. بخش اول    , مفاهيم بودجه و بودجه بندي , مقاصد , وظايف و روشهاي بودجه بندي , مراحل تهيه بودجه و مزاياي تنظيم بودجه مورد بررسي قرار گرفته است . بخش دوم   , اختصاص به تاريخچه صنعت برق, ساختار سازماني و اهداف شركت برق منطقه اي فارس دارد . بخش سوم  , مراحل بودجه  پروژه ها در شركت برق منطقه اي فارس بررسي مي شود. بخش چهارم , دلايل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس بررسي مي شود. بخش پنجم  ,  تحقيقات انجام شده كه تقريبا’ با موضوع اين تحقيق مربوط مي باشد مطرح گرديده است.        روش تحقيق اين پژوهش يك روش تحليلي توصيفي مي باشد. متغيرهاي مستقل اين تحقيق عبارتند از موانع قانوني , ساختاري , انساني كه بعنوان موانع اجرائي پروژه در نهايت بر انحراف عملكرد از بودجه مصوب آنها موثر مي باشد. متغير وابسته اين تحقيق انحراف عملكرد از بودجه مصوب پروژه ها مي باشد.     فصل اول : كليات تحقيق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………     1 اهميت موضوع تحقيق……………………………………………………………………………..    3 تعريف موضوع تحقيق و بيان مساله ………………………………………………………    3 سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………..     6 اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………     7 فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………………..     7 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………..     8 روشهاي جمع آوري  اطلاعات ………………………………………………………………     8 جامعه  و نمونه آماري …………………………………………………………………………..    8  تعاريف عملياتي واژه هاي تحقيق …………………………………………………………     9  ساختار تحقيق  ……………………………………………………………………………………    10 1-11   پيام تحقيق  ………………………………………………………………………………………….    11 فصل دوم : مباني نظري تحقيق   مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………..    12   بخش اول – مفاهيم بودجه و بودجه بندي  ……………………………………………………..    13 بودجه و مفاهيم آن ………………………………………………………………………..    13  2-1-2     بودجه بندي يا بودجه ريزي  ……………………………………………………………    14 2-1-3    مقاصد بودجه بندي  ………………………………………………………………………..    14     عنوان                                                                                                               صفحه 2-1-4    وظايف بودجه بندي ……………………………………………………………………………    15 2-1-5    روشهاي بودجه بندي …………………………………………………………………………    17 2-1-6    مراحل بودجه  ……………………………………………………………………………………    24 2-1-7    مزاياي تنظيم بودجه …………………………………………………………………………..    35   بخش دوم – شناخت شركت  برق منطقه اي فارس …………………………………………..    37 تاريخچه تاسيس شركت برق منطقه اي فارس ………………………………….   37 شناخت ساختار سازماني  شركت برق منطقه اي فارس …………………..   40 2-2-3     اهداف شركت برق منطقه اي فارس  …………………………………………………   44   بخش سوم – مراحل بودجه در پروژه ها ي خطوط طرح انتقال شركت برق                           منطقه اي فارس   ……………………………………………………………………..   45 تهيه و تنظيم بودجه پروژه ……………………………………………………………….   45 تصويب بودجه پروژه  …………………………………………………………………….    46 اجراي بودجه پروژه ………………………………………………………………………..    46 كنترل بودجه پروژه  ………………………………………………………………………..    47   بخش چهارم – بررسي دلايل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي                         خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس  …………………….   49 2-4-1    از بعد قانوني  …………………………………………………………………………………….   52 2-4-2   از بعد ساختاري  …………………………………………………………………………………   55 2-4-3   از بعد انساني   …………………………………………………………………………………….   58 بخش پنجم  –  تحقيقات انجام شده  2-5-1    تحقيق اول …………………………………………………………………………………………..   61 2-5-2    تحقيق دوم ………………………………………………………………………………………….   62     عنوان                                                                                                              صفحه فصل سوم : روش تحقيق  مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………    64 3- 1   روش تحقيق …………………………………………………………………………………………….    66 اهداف تحقيق  ………………………………………………………………………………………..    66 فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………………..    67 متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………    68   قلمرو تحقيق  …………………………………………………………………………………………    68 جامعه و نمونه آماري ……………………………………………………………………………    69 روشهاي جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………..   70 روايي پرسشنامه …………………………………………………………………………………..   70 پايايي پرسشنامه …………………………………………………………………………………..    71 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………..    71   فصل چهارم : يافته هاي تحقيق مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………    78   4-1     تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اول ………………………………………………………..   79 تجزيه و تحليل سوالات عمومي پرسشنامه ……………………………………………   84 تجزيه و تحليل آزمون فرضيه دوم و سوالات تخصصي پرسشنامه …….   90 تجزيه و تحليل آزمون فرضيه سوم و سوالات تخصصي پرسشنامه …….  96 تجزيه و تحليل آزمون فرضيه چهارم و سوالات تخصصي پرسشنامه ….  102   فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………..  108   عنوان                                                                                                                صفحه نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………     109 محدوديتهاي تحقيق ……………………………………………………………………………….    109 پيشنهادات …………………………………………………………………………………………….    110    فهرست منابع فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………..    115 فهرست منابع خارجي ……………………………………………………………………………………….    117 پيوستها     با تشکر از خرید شما  2023-08-13 16:33:14 حسابداری
منتشر شده در
 • پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی (ساسو، 2013)
 • روانشناسی و علوم تربیتی تعداد صفحات : 2 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 15 بایت 25000, روانشناسی و علوم تربیتی
 • تحقيق مسئوليت پزشك از دو جنبه كيفري و مدني
 • حقوق تحقيق مسئوليت پزشك از دو جنبه كيفري و مدني 36242 جنبه حقوقي و كيفري|حقوق|حقوق پزشك و پزشكان|دانلود تحقيق|دانلود تحقيق حقوق|كار تحقيقي رشته حقوق|مسئوليت پزشك از نظر حقوقي و كيفري|مسئوليت پزشكان از نظر حقوق|مسئوليت حقوقی پزشك|مسئولیت کیفری پزشک|مسئولیت مدنی پزشک…

 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان یزد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستانها تعداد صفحات : 1 صفحه فرمت فایل اصلی : shp حجم : 18/52 کیلوبایت 45000, شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستانها
 • تحقیق پیرامون ورزش دو میدانی
 • تربیت بدنی تحقیق پیرامون ورزش دو میدانی 30792 آموزش استارت نشسته دو میدانی|آموزش ورزش دو میدانی|تحقیق پیرامون دو میدانی|تحقیق قوانین دو میدانی|تربیت بدنی|حرکت با شلیک تپانچه در دو|رشته های دو میدانی|قوانین ورزش دو میدانی|مراحل استارت نشسته دو|مرحله به جای خود…

 • پاور پوینت کلیات زبان شناسی 1
 • زبان های خارجی پاور پوینت کلیات زبان شناسی 1 12008 دانلود چکیده کلیات|دانلود خلاصه کلیات زبان شناسی|دانلود خلاصه کلیات زبان شناسی مترجمی زبان انگلیسی|دانلود کتاب The Study Of Language|دانلود کتاب کلیات زبانشاسی|دانلود کلیات زبان شناسی مترجمی زبان انگلیسی|زبان های خارجی|کلیات…

 • سرویس منوال و HP Spectre XT 13-2000 BoardView
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و HP Spectre XT 13-2000 BoardView 41088 boardview|boardview ASUS|schematic|solution|آموزش تعمیرات لپ تاپ|آموزش شماتیک لپ تاپ|بلوک دیاگرام لپ تاپ|تعمیر لپ تاپ|تعمیرات و سرویس منوال|شماتیک لپ تاپ ASUS|لپ تاپ schematic|لپ تاپ solution دانلود سرویس منوال و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *