پژوهشی پیرامون اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

صنایع پژوهشی پیرامون اتوماسیون و نگهداری تعمیرات 1500 pm|TPM|پایان نامه|تحقیق و پژوهش|صنایع|نت|نگهئتری و تعمیرات

دانلود

پژوهشی پیرامون اتوماسیون و نگهداری تعمیراتپژوهش و تحقیق  اتوماسیون و نگهداری تعمیرات فایل اصلی پایان نامه   :  DOC  حجم فایل    :  290KB  تعداد کل صفحات :  180 صفحه   این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.   چکيده «سيستم‌هاي انفورماتيک» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» هر دو مفاهيمي هستند مهم و اساسي که تحقيق بر روي هر يک و استفاده از ثمرات آن در پياده سازي و تحقق کامل ان دو در مراکز صنعتي، سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌تواند بسيار راهگشا و مفيد باشد. اگر چه هر يک از سيستم‌هاي فوق به تنهايي داراي اهميت بسيار و از سوي ديگر پيچيدگي‌هاي خاصي نيز مي‌باشند وليکن مهم آن است که بتوان  با شناخت و احاطه کامل بر روي هر کدام بصورت جداگانه دست به ترکيب و درآميختن اين دو با هم زد. بکارگيري هماهنگ و توامان سيستمهاي فو‌ق‌الذکر افزايش در کارآيي و بهره‌وري فراواني را براي مجموعه بدنبال خواهد داشت. در تحقيق انجام گرفته تمامي تلاش محقق بر آن است تا مفاهيم درست و کاملي از «سيستم‌هاي انفورماتيک» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» ارائه نموده و بدنبال آن تاثير اين دو را بر يکديگر بيان نمايد. براي دستيابي به اين هدف «شرکت تعميرات انتقال» که وظيفه نگهداري و تعميرات شبکه انتقال نيروي منطقه مرکزي ايران را عهده‌دار مي‌باشد و «سيستم نگهداري و تعميرات» را بعنوان مبناي اصلي کارکرد خود انتخاب نموده و سالها است که از اين سيستم استفاده مي‌کند. بعنوان «جامعه مورد مطالعه» اين تحقيق برگزيده شده است. در ضمن با بکارگيري توامان «سيستم‌هاي انفورماتيک» در اين شرکت فضاي مناسبي براي رسيدن به هدف پژوهش بدست آمده است. در ادامه با استفاده از روش «توصيفي ـ پيمايش» و پرسشنامه بعنوان ابزار تحقيق به آزمون سئوالات تحقيق پرداخته و نتايج حاصل از آزمون‌ها را بدست آورديم. سپس بررسي تاثير ايجاد شده بصورت تفصيل بيان شده است و وجوه مختلف اين تاثير نيز در آزمونهاي مختلف اندازه‌گيري شده است. در پايان ملاحظه مي‌شود که حاصل اين سنجش نشانگر تاثير مطلوب و بسزاي «سيستم‌هاي انفورماتيک» بر روي عملکرد شرکت مي‌باشد. تاثيرگذاري بيشتر «سيستم‌هاي انفورماتيک» بر روي عمليات «نگهداري» نسبت به «تعميرات» و رتبه‌بندي تاثيرات در هر بخش و بالاخره جمع‌بندي نهايي که بيانگر حاصل اين پژوهش مي‌باشد، در طول تحقيق به تفصيل ارائه مي‌گردد.   فصل اول: کليات تحقيق                                                                                                                                  1          مقدمه                                                                                                                                             2          الف ـ تبيين موضوع تحقيق                                                                                                                   4          ب ـ اهميت موضوع                                                                                                                             7          ج ـ اهداف                                                                                                                                       9          د ـ سئوالات اصلي (اساسي)                                                                                                                   10 هـ ـ تاريخچه کوتاه                                                                                                                            11        و ـ متدلوژي تحقيق                                                                                                                            14        ز ـ تعريف عملياتي واژه‌ها                                                                                                                     14        ح ـ مباحث فصول آينده                                                                                                                       15        فصل دوم: مباني نظري و سير تطور موضوع                                                                                                      17        مقدمه                                                                                                                                             18        بخش اول                                                                                                                                        20        1-       تکنولوژي                                                                                                                                 20        2-       سيستم‌هاي تکنولوژي اطلاعات                                                                                                      23        3-       تعريف تکنولوژي اطلاعات                                                                                                            24        4-       تاريخچه تکنولوژي اطلاعات                                                                                                          28        5-       کاربردهاي سيستم تکنولوژي اطلاعات در سازمان                                                                                30        الف ـ کاربرد عملياتي                                                                                                           30        ب ـ کاربرد اطلاعاتي                                                                                                           33        ج ـ کاربرد آموزشي                                                                                                             36        6- پياده سازي سيستم تکنولوژي اطلاعات                                                                                                38        بخش دوم                                                                                                                                                        44        1-       جايگاه سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                                             44        2-       تعريف سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                                             46        3-       لزوم استفاده از سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                                   47        4-       معايب ناشي از نداشتن سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                          48        5-       انواع روشهاي نگهداري و تعميرات                                                                                                   50        الف ـ نگهداري و تعميرات به منظور بهبود                                                                                          50        ب ـ نگهداري و تعميرات در هنگام بروز اشکال                                                                                   51        ج ـ نگهداري و تعميرات پيشگيري                                                                                                   52        د ـ نگهداري و تعميرات پيشگويي کننده                                                                                            53        هـ ـ نگهداري و تعميرات بهره‌ور فراگير                                                                                              54        6-       نگهداري و تعميرات در سازمان‌ها                                                                                                    56        7-       نگهداري و تعميرات در شبکه انتقال نيرو                                                                                            57        بخش سوم                                                                                                                                                       59        1-       تئوري هاي مبتني بر عامل تاثير                                                                                                      59        الف ـ جبر تکنولوژي                                                                                                                    59        ب ـ جبر سازماني                                                                                                                       61        ج ـ ديدگاه اقتضاء و ضرورت                                                                                                          62        2- انواع تاثير تکنولوژي بر سازمان                                                                                                          63        1-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيک بر اقتصاد سازمان                                                                    63        2-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيک بر ساختار سازمان                                                                    67        3-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيک بر عملکرد سازمان                                                                  72        الف ـ تاثير بر مهندسي مجدد منابع انساني                                                                  72        ب ـ تاثير بر استراتژي سازمان                                                                                74        ج ـ تاثير بر متمايز ساختن عملکرد سازمان                                                                 75        د ـ تاثير بر کارايي عمليات                                                                                    76        هـ ـ تاثير بر طراحي مجدد گردش کار                                                                      77        بخش چهارم                                                                                                                                                     79        مهمترين تحقيقات پيرامون تکنولوژي اطلاعات و عملکرد سازمان                                                                     79        برگزيده تحقيقات انجام گرفته در ايران                                                                                                      84 خلاصه                                                                                                                                            88 فصل سوم: روش تحقيق                                                                                                                                89        مقدمه                                                                                                                                             90        1-       روش تحقيق                                                                                                                             91        الف ـ بررسي‌هاي موردي                                                                                                              92        ب ـ بررسي‌هاي آزمايشگاهي                                                                                                         93        ج ـ منابع دست دوم                                                                                                                    94        د ـ روش تحقيق از راه بررسي يا پيمايش                                                                                           94        2- تحليل عملي روش                                                                                                                         95 3- مدل تئوري و متغيرهاي مورد آزمون                                                                                                    96 4- متغيرهاي سئوالات فرعي                                                                                                                 97 5- معيارهاي سئوالات فرعي                                                                                                                 98 6- جامعه آماري و روش جمع‌آوري اطلاعات                                                                                              99 7- جامعه نمونه و پايايي و روايي پرسشنامه                                                                                                100       خلاصه                                                                                                                                            104       فصل چهارم: تجزيه و تحليلي اطلاعات                                                                                                           105       مقدمه                                                                                                                                             106       1-       ويژگي‌هاي جامعه آماري                                                                                                               107       الف ـ ترکيب جامعه آماري از نظر مدرک تحصيلي                                                                                108       ب ـ ترکيب جامعه آماري از نظر موقعيت شغلي                                                                                    109       ج ـ ترکيب جامعه آماري از نظر سابقه کار                                                                                          110       2- آزمون سئوالات تحقيق                                                                                                                    111       الف ـ سئوالات مرتبط                                                                                                              112       ب ـ نوع و نحوه انتخاب تکنيک‌هاي آماري                                                                                    112 3- سئوال فرعي اول                                                                                                                           114       4- سئوال فرعي دوم                                                                                                                           118       5- سئوال فرعي سوم                                                                                                                          121       6- سئوال فرعي چهارم                                                                                                                        125       7- مجموع کليه سئوالات فرعي (سئوال اصلي پژوهش)                                                                                  128       8- تحليل واريانس                                                                                                                             132       9- تحليل واريانس سئوال فرعي اول                                                                                                        133       10- تحليل واريانس سئوال فرعي دوم                                                                                                      137       11- تحليل واريانس سئوال فرعي سوم                                                                                                     143       12- تحليل واريانس سئوال فرعي چهارم                                                                                                   149       خلاصه                                                                                                                                            154       فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات                                                                                                              156       مقدمه                                                                                                                                             157       1-       نتايج تحقيق                                                                                                                             158       2-       نتايج تحليلي تحقيق                                                                                                                    159 3-       محدوديت‌ها                                                                                                                              162       4-       پيشنهادات                                                                                                                                163       منابع                                                                                                                                                             167 الف ـ منابع فارسي                                                                                                                              168 ب ـ منابع انگليسي                                                                                                                             171 ضميمه                                                                                                                                                          174   2023-08-13 16:38:58 صنایع
منتشر شده در
 • تحقیق سازمانهاي يادگيرنده
 • روانشناسی و علوم تربیتی تحقیق سازمانهاي يادگيرنده 210 انواع يادگيري|تحقیق انواع یادگیری|تحقیق سازمان يادگيرنده|روانشناسی و علوم تربیتی|سازمان يادگيرنده|مقاله سازمان يادگيرنده|ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده|يادگيري دانلود تحقیق سازمانهاي يادگيرندهقسمتی از متن:امروزه ديگر سازمانهاي بزرگ و پيچيده اي كه دهه هاي قبل به وجود…

 • دانلود فایل واشر قفلی 12
 • مکانیک دانلود فایل واشر قفلی 12 6404 دانلود فایل واشر قفلی|دانلود مهره واشر قفل|دانلود واشر قفلی|فایل سه بعدی واشر قفلی|فایل واشر قفلی|مکانیک دانلود دانلود فایل واشر قفلی 12دانلود فایل سه بعدی واشر قفلی 12فرمت stpقابل استفاده در تمامی نرم افزار…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن
 • جغرافیا شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن 24934 استان چهارمحال و بختیاری|جغرافیا|شهرستان بروجن|شیپ فایل محدوده سیاسی|شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها|شیپ فایل مرز شهرستان ها|نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها|نقشه مرز شهرستان ها|نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی…

 • سرویس منوال و شماتیک Dell Vostro Inspiron 3470 175301 gambitmlksff
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و شماتیک Dell Vostro Inspiron 3470 175301 gambitmlksff 42384 boardview|boardview ASUS|schematic|solution|آموزش تع|آموزش شماتیک لپ تاپ|بردویو لپ تاپ|بردویو مادربرد|بلوک دیاگرام لپ تاپ|تعمیر لپ تاپ Dell|تعمیرات و سرویس منوال|دانلود بردویو لپ تاپ|سرویس منوال لپ تاپ Dell|شماتیک…

 • پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده 12 آیتمی
 • روانشناسی و علوم تربیتی تعداد صفحات : 3 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 22 بایت 25000, روانشناسی و علوم تربیتی
 • پاورپوینت بررسی شناسايی گروه های هدف و ارزيابی خانوار
 • روانشناسی تعداد صفحات : 41 صفحه فرمت فایل اصلی : pptx حجم : 1/13 مگابایت 35000, روانشناسی

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *