پژوهشی پیرامون تجزيه و تحليل مالي

حسابداری پژوهشی پیرامون تجزيه و تحليل مالي 1506 پایان نامه|تجزيه و تحليل مالي|تحقیق و پژوهش|حسابداری|قیمت دلار|قیمت طلا

دانلود

پژوهشی پیرامون تجزيه و تحليل ماليپایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی -بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي (به همراه پرسش نامه ) فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  doc  حجم فایل    :  164KB  تعداد کل صفحات :  104 صفحه   چكيده تحقيق تحقيق حاضر با عنوان ” بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي با روش استاندارد و ارايه راه‌كارهاي مناسب “ انجام گرفته است .  اهداف تحقيق عبارت است از : زمينه‌سازي براي هدايت امور مالي بخش آب وزارت نيرو براساس برنامه‌ريزي بهتر با استفاده از شيوه‌هاي متداول تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي . كمك به شفاف‌سازي روابط و مناسبات مالي در حوزه بخش آب وزارت نيرو. كمك به توانمندسازي مديريت مالي بخش آب در جهت استفاده كارآتر از منابع مالي مختلف. ارايه راه‌كارهاي علمي تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي به شركت‌هاي آب منطقه‌اي جهت انعكاس روابط مالي. كمك به مديريت مالي حوزه ستادي امور آب براي ارزيابي مالي شركت‌ها به وسيله بهره‌گيري از روش‌هاي متداول تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي. براي نيل به اهداف تعيين شده چهار فرضيه به شرح زير مطرح گرديده است : بين روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي و روش‌هاي متداول در مديريت مالي تفاوت معني‌داري وجود ندارد . روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي منجر به استفاده مناسب از اطلاعات مي‌گردد . روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي بيان‌گر ميزان كارآيي مالي مديريت شركت‌هاي آب منطقه‌اي مي‌باشد . نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت‌ها براي استفاده‌كنندگان اطلاعات مربوط فراهم مي سازد . روش تحقيق دراين پژوهش  پيمايشي و ميداني است و ابزار گردآوري اطلاعات علاوه بر تحليل اسناد و مدارك معتبر موجود  (صورت‌هاي مالي اساسي ) ، پرسشنامه است كه با استفاه از طيف ليكرت طراحي گرديده است . به‌منظور تجزيه و تحليل يافته‌ها از روش‌هاي آمار توصيفي نظير فراواني ، درصد و درصد تراكم و روش‌هاي آمار استنباطي براساس آزمون استقلال توزيع كاي‌-دو استفاده شده است . نتايج تحقيق براساس يافته‌هاي موجود و بحث و تفسيرهاي به عمل آمده  به شرح زير مي‌باشد : بين روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي و روش‌هاي متداول در مديريت مالي تفاوت معني‌‌داري وجود دارد . روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمي‌گردد . روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي بيان‌گر ميزان كارآيي مالي مديريت شركت‌هاي آب منطقه‌اي نمي‌باشد . نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت‌ها براي استفاده‌كنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمي‌سازد . نسبت هاي نقدينگي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ پرداخت بدهي هاي نشان مي دهد. نسبت هاي فعاليت در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ استفاده از دارايي ها نشان مي دهد. نسبت هاي اهرمي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ ساختار سرمايه نشان مي دهد. نسبت هاي سودآوري در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ كسب بازده نشان مي دهد.     فهرست مطالب عنــوان                                                                                            صفـــحه   فصل اول – كليات مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..3 موضوع تحقيق…………………………………………………………………………………………..5 اهميت ، ضرورت و انگيزه تحقيق………………………………………………………………..6 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………8 فرضيه‌ هاي تحقيق…………………………………………………………………………………….8 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….9 قلمرو تحقيق ……………………………………………………………………………………………10 تعاريف عملياتي و اصطلاحات…………………………………………………………………..11 فصل دوم – ادبيات تحقيق ( مباني نظري و پيشينه تحقيق ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………15 مفهوم تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي……………………………………………………..17 آشنايي با تار يخچه تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي از طريق نسبت‌ها…………..18 صورت‌هاي مالي و نقش آن در گزارش‌ گري …………………………………………….. 20   خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري………………………………………………………..22 نيازهاي استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي…………………………………………………….23 مراحل و فنون تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي …………………………………………..25 كاربرد فنون تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي……………………………………………….30 نسبت‌هاي مالي و طبقه‌بندي آنها…………………………………………………………………32 نارسايي‌ها و محدوديت‌هاي تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي ………………………….41 روش‌هاي‌متداول تجزيه‌و تحليل‌صورت‌هاي مالي‌درشركت هاي‌آب منطقه‌اي…….44  پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………….44 معرفي شركت‌هاي آب منطقه‌اي………………………………………………………………….47 فصل سوم – روش تحقيق مقدمه ……………………………………………………………………………………………………52 روش تحقيق …………………………………………………………………………………………..53 جامعه آماري ………………………………………………………………………………………….53 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………53 ابزار گردآوري اطلاعات (يافته‌ها )…………………………………………………………….55 جمع‌آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………56 روايي و پايايي ابزار تحقيق ………………………………………………………………………57 روش تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده…………………………………………..58   فصل چهارم – يافته‌هاي تحقيق ( نتايج ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………….62 تجزيه و تحليل توصيفي نمونه‌ها ………………………………………………………………63 تجزيه و تحليل استنباطي سؤالات و آزمون فرضيه‌ها ……………………………………64 بررسي ميداني نسبت‌هاي مالي شركت‌هاي آب منطقه‌اي……………………………….70 فصل پنجم – بحث و تفسير نتايج تحقيق مقدمه……………………………………………………………………………………………………79 خلاصه تحقيق………………………………………………………………………………………80 نتيجه‌گيري …………………………………………………………………………………………..83 محدوديت‌هاي تحقيق ………………………………………………………………………….85 پيشنهادات تحقيق ………………………………………………………………………………..85 منابع……………………………………………………………………………………………………87 پيوست‌ها……………………………………………………………………………………………..91     مقدمه تجزيه و تحليل مالي يكي از شناخته شده‌ترين ابزارهاي مديريت مالي محسوب مي‌شود . مديران و برنامه‌ريزان واحدهاي تجاري با بررسي اطلاعات منعكس در صورت‌هاي مالي و تجزيه و تحليل آن شمايي كلي از عملكرد واحد تجاري به دست مي‌آورند . در اين راستا با بررسي وضعيت موجود برنامه‌هاي بلندمدت و استراتژيك واحد تجاري تهيه مي‌گردد . اين امر باعث مي‌شود تا ضمن شناسايي نقاط قوت و ضعف با اتخاذ راهبردهاي شايسته ، موجبات بهينه‌سازي فعاليت‌ها و به‌دنبال آن بهره‌‌جويي قابل قبول از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و نهايتاً حداكثر كردن ثروت سهام‌داران را فراهم آورند . امروزه تجزيه وتحليل نسبت‌هاي‌مالي ابزارمناسبي براي ارزيابي‌عملكردمديريت ، تجزيه و تحليل وضعيت اعتباري و غيره محسوب مي‌گردد . اين نسبت‌ها از جانب گروه‌هاي مختلف استفاده‌كنندگان نظير سرمايه‌گذاران ، اعتبار دهندگان ، مديران ، كارگزاران دولتي ، تحليل‌گران و مشاوران مالي مورد استفاده و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد . تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي موجب عمق بخشيدن ديدگاه استفاده‌كنندگان مي‌گردد . استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي با تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي براي تشخيص ارتباط بين اقلام مندرج در اين صورت ها و ارزيابي وضعيت واحد تجاري به نحوه گسترده‌اي استفاده مي‌نمايند . براين اساس تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي مي‌تواند زمينه لازم را براي شناسايي مشكلات پيش‌روي شركت‌ها و راه‌گشاي بسياري از تصميم‌گيري‌ها باشد . صنعت آگاهي نداشته باشد و نتواند با بهينه‌سازي منابع و فعاليت‌ها بر مسائل و مشكلات موجود در ساختار مالي و سازماني خويش چيره شود ، در پاسخ‌گويي به نيازهاي محيطي و تأمين اهداف واحد تجاري و سهام‌داران ناتوان و ادامه فعاليت و حيات آن نيز ديري نخواهد پائيد . از اين‌رو در اين فصل به بررسي تاريخچه و پيشينه تجزيه و تحليل مالي و مباني نظري موضوع تحقيق پرداخته خواهد شد . مفهوم تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي صاحب‌نظران و انديشمندان مديريت مالي ، تعاريف گوناگوني از تجريه و تحليل صورت‌هاي مالي ارائه نموده‌اند . برخي از اين تعاريف عبارتند از : ” ضرورت تفسير صورت‌هاي مالي به‌نحوي كه نياز استفاده‌كنندگان مختلف از صورت‌هاي مالي را برآورد به پيدايش و توسعه روش‌ها و فنوني انجاميده كه روابط بين ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي را تعيين و امكان مقايسه ، تعبير و تفسير آنها را فراهم كرده است . مجموعه اين روشها و فنون كه در جريان پيشرفت حسابداري در پاسخ به نيازهاي فزاينده به اطلاعات مالي ابداع ، توسعه و تكامل يافته است تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي ناميده مي‌شود . هدف از آن ارزيابي گذشته واحد تجاري به ويژه چگونگي‌سودآوري‌،كارآيي، نقدينگي و امكان واريز بدهي‌هاي آن از يكسو و فراهم آوردن‌اطلاعات‌لازم‌براي‌طرح‌ريزي‌عمليات‌آينده‌از سوي‌ديگراست“.(اكبري،1378،ص الف) ” تجزيه و تحليل مالي ابزاري براي شناخت و ارزيابي عملكرد مالي گذشته ، جاري و پيش‌بيني وضعيت آينده شركت است و معمولاً شامل تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي و جريان نقدي آن مي‌شود “ . ( مدرس و عبدا…‌زاده ، 1380 ، ص16) ” تجزيه و تحليل مالي تجديد طبقه‌بندي و تلخيص مجدد اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي به منظور تشخيص ارتباطات بين اقلام اصلي صورت حساب‌ها و تعيين روندهاي آنها در طي ساليان متمادي مي باشد“.( Foulk , 1972 ) ” تجزيه و تحليل صورت هاي مالي باعث مي‌شود مديران شركت‌ها ، صاحبان سرمايه ، وام‌دهندگان و سرمايه‌گذاران بتوانند از وضع مالي حال و آينده شركت‌هاي سهامي‌موردنظرخودآگاه‌شوندودرباره‌آن‌قضاوت‌كنند.درسايه‌همين‌تجزيه‌و تحليل صورت‌هاي مالي است كه عده‌اي به عملكردهاي آينده برخي از شركت‌هاي سهامي دل مي‌بندند “ .    ( نوو ، ترجمه جهانخاني و پارسائيان ، 1375 ، ص33 ) واژه تجزيه و تحليل در ارتباط تنگاتنگي با واژه تفسير مي‌باشد ، ليكن اين دو مترادف هم نيستند . تفسير عبارت است از فرآيند دستيابي به عقيده و نتايجي در مورد فعاليت‌هاي واحد تجاري براساس تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده ، بدين‌ترتيب تفسير مسبوق بر تجزيه و تحليل و حاصل آن است . بنابر آنچه بيان گرديد تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي عبارت از فرآيند علت‌يابي و بيان كمي ارتباطات اساسي بين اقلام مختلف صورت‌هاي مالي مي‌باشد كه نتايج حاصل از آن به‌عنوان مبنايي در تصميم‌گيري بكار مي‌رود . بخش عمده‌اي از تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي و مرسوم‌ترين فنون آن تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي مي‌باشد .   آشنايي با تاريخچه تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي از طريق نسبت‌هاي مالي نسبت‌ها از جمله ابزارهاي تجزيه و تحليل مالي هستند كه براي آشكارسازي برخي ازواقعيت‌هاي‌مهم درباره وضعيت مالي و عملكرد واحدهاي تجاري بكارمي‌آيند 2023-08-13 16:39:03 حسابداری
منتشر شده در
 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید انواع رنگ
 • طرح توجیهی و کارآفرینی تعداد صفحات : 42 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 173 بایت 35000, طرح توجیهی و کارآفرینی
 • پاورپوینت چرا نوجوانان و جوانان با قلیان رفیق می شوند؟
 • روانشناسی تعداد صفحات : 32 صفحه فرمت فایل اصلی : pptx حجم : 223/64 کیلوبایت 35000, روانشناسی
 • پروژه دریچه ترموستات
 • مکانیک پروژه دریچه ترموستات 24844 انواع ترموستات|بررسی ترموستات در خودرو|پروژه ترموستات|پروژه مکانیک خودرو|تحقیق ترموستات|تحقیق دریچه ترموستات|تحقیق مکانیک خودرو|ترموستات خودرو|تعویض ترم|دانلود پروژه|دانلود تحقیق|دانلود مقاله|دریچه ترموستات|مکانیک دانلود پروژه دریچه ترموستات بخشی از مقدمه:اگر چه ترموستات قطعه ای کم ارزش و ارزان قیمت…

 • دانلود پاورپوینت دولت الکترونیکe goverment
 • کامپیوتر و IT دانلود پاورپوینت دولت الکترونیکe goverment 11132 دانلود پاورپوینت دولت الکترونیکe goverment|کامپیوتر و IT دانلود دانلود پاورپوینت دولت الکترونیکe govermentاین پاورپوینت در 44 اسلاید به صورت کامل مقولهدولت الکترونیکe govermentتوضیح داده است.برخی از عناوین اسلاید ها:تعریف دولت الکترونیکويژگي‌هاي…

 • فایل سه بعدی UCF 280
 • مکانیک فایل سه بعدی UCF 280 20144 دانلود UCF|دانلود فایل سه بعدی UCF|فایل UCF|فایل سه بعدی UCF|مکانیک دانلود فایل سه بعدی UCF 280دانلود فایل سه بعدی UCF  قابل استفاده دانشجویان و مهندسینقابل استفاده در کتیا و سالیدورکفرمت stpاستاندارد DIN 2023-08-13…

 • تحقیق برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی از دهه هفتاد تا کنون
 • علوم سیاسی تحقیق برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی از دهه هفتاد تا کنون 23036 برنامه های بین المللی ارشاد اسلامی|برنامه های بین المللی وزارت فرهنگ|برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی|ت|تاریخچه ارشاد اسلامی|تاریخچه وزارت فرهنگ|تحقیق برنامه های ارشاد اسلامی|تحقیق سازمان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *